Teori och Metod Betea Psykoterapi AB

Teori och Metod

Betea AB

Vad som påverkar vårt mående och hur vi handskas med våra problem är inte bara individuellt utan kan se olika ut under olika perioder för varje individ. Det gör att en terapi kan se olika ut utifrån vem individen är och vilken livssituation personen befinner sig i.

Utifrån detta utgår Betea ifrån integrativ psykoterapeutisk inriktning vilket innebär en bred teoretisk bas och inte bara en terapeutisk modell.

Det möjliggör fler tekniker och metoder att använda i möten med enskilda individer eller grupper och genom det skräddarsy behandlingen.

Kontakta oss

Beteas teoretiska bas

Vi utgår främst ifrån:

 • Psykodynamisk psykoterapi
  Ett paraplybegrepp som omfattar många teorier som skiljer sig något från varandra. Utgångspunkten är att psykisk ohälsa uppkommer då vi inte har ett fungerande sätt att hantera våra känslor eller relationer. Här fokuserar man inte så mycket på symtomen utan mer ser det som ett uttryck för en inre eller yttre konflikt som behöver förstås och bearbetas.
  En viktig del av behandlingen är att de problematiska livsmönster personen bär med sig synliggörs i relationen till psykoterapeuten. Det kan då medvetandegöras med hjälp av psykoterapeuten.
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
  Ett paraplybegrepp som innefattar flera kognitiva och inlärningspsykologiska metoder för att komma tillrätta med beteenden eller tankar som försvårar för oss. Kognitiv betyder tankemässig. Människan är framförallt en tänkande varelse. Tankar påverkar oss men vi kan även påverka våra tankar och vårt beteende.
  Behandlingsmål formuleras i förhållande till tidsramarna. Historiska tillbakablickar kopplas till problemområdet.
 • Affektfokuserad psykoterapi
  Ett systematiskt arbete med affekter (känslor) som centralt tema. Utgångspunkten är att psykisk ohälsa eller relationsproblem bottnar i att vi försöker undvika känslor som känns obehagliga.
  I behandlingen arbetar man för att exponeras för de känslor som gör det svårt för oss.
 • Anknytningsteori
  Anknytningsteorin handlar om hur vi i våra tidiga relationer lär oss uppfatta omvärlden, hur vi får hjälp att skapa begriplighet och mening i att reglera känslomässiga behov. Våra erfarenheter lagras från livets början i olika minnessystem och påverkar sedan vårt agerande i nya situationer.
 • Mindfulness /medveten närvaro
  Medveten närvaro handlar om att leva mer närvarande i nuet, och se saker och ting som de är. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick.
  Det handlar om att finna ett sinnelag inom sig som präglas av kvaliteter som frid, acceptans, närvaro och icke-dömande.
 • Psykosomatik
  Förenklat innebär begreppet psykosomatik att kroppsliga åkommor kan ha andra orsaker än rent fysiska. Genom att se något psykosomatiskt så tittar man alltså inte enbart på de fysiska aspekterna.
  Kärnan i psykosomatik är att man tror på en stark koppling mellan kropp och psyke.
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  En terapi som vilar på modern forskning om hjärna, psyket och zenbuddismen. Här utgår man ifrån att man tacklar problem i nutid. Man får redskap att känna igen, acceptera och handskas med tankar och känslor istället för att undvika dessa genom olika kontrollstrategier som kan skapa stora problem.
 • Sexologi
  Läran om människan sexualitet. Med det menas både hur man fysisk och psykisk mår i sin sexualitet. Ens persons sexualitet är inte densamma som samlag utan sexualiteten kan se ut på många olika sätt. Orsaker till varför man söker hjälp kan vara många. Några exempel är lustbrist, sex/porrmissbruk, otrohet,smärta vid samlag eller erektionssvikt.
  Om du känner att ditt sexliv inte är hälsosamt, har låst sig och du och/eller eventuellt partner inte mår bra, kan samtal hjälpa. Att prata om ens sexualitet upplevs ofta som mycket privat och svårt att tala om. Om det är något som känns svårt i sexlivet kan också kännas ännu svårare att prata om det som händer. Men att prata om det är oftast vägen till en lösning. Att undersöka vad man upplever som svårt och inte mötas av riktlinjer eller förväntningar utifrån.